รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2564

ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่ม
รับ
ค่าลงทะเบียน
คาบ
อาจารย์
เวลาเรียน
ม.0
ชน 061
ชุมนุม Empathy Skill รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 062
ชุมนุม ทำกินทำเล่น รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 063
ชุมนุม ดาราศาสตร์เบื้องต้น รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวขวัญจิรา ธิศาเวช วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 064
ชุมนุม สื่อวิทยาศาสตร์น่ารู้ รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 065
ชุมนุม Music Station รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวกานต์ธิดา บุญเสริม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 066
ชุมนุม Free Verse (กลอนเปล่า) รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 067
ชุมนุม GLEE CLUB รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
Mr.Felix วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 068
ชุมนุม Recreation รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวชุดากาญจน์ ปะการะสังข์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 069
ชุมนุม พรรณนาโวหาร รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
25
0
1
นายเกรียง นาค-อก วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 070
ชุมนุม ชุมนุมดนตรีพื้นบ้านอีสาน รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
30
0
1
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 071
ชุมนุม Advertisement Watcher รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
30
0
1
นายภราดร เล็กตระกูลธารา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 072
ชุมนุม Crossword Club รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
30
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 073
ชุมนุม Spelling Bee Club รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
30
0
1
Ms.Jane วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 074
ชุมนุม ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
40
0
1
นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 075
ชุมนุม บอกเล่าเก้าสิบ รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
30
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 076
ชุมนุม แดนอิสาน : ISANLAND รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
30
0
1
นายเกียรติพงศ์ เรืองเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 077
ชุมนุม ภาษาและวัฒนธรรมจีน รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
40
0
1
นายเอกดำรง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 078
ชุมนุม Act of kindness club รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
40
0
1
Ms.Dorcus Tushemereirwe วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 079
ชุมนุม นักจัดรายการผ่านสื่อออนไลน์ รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
40
0
1
นายสมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 080
ชุมนุม ธุงอีสาน รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
40
0
1
นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 081
ชุมนุม Science show รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
40
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 082
ชุมนุม วารสารศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
50
0
1
นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 083
ชุมนุม ดุริยางค์ รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
71
0
1
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 084
ชุมนุม ประชาธิปไตย(หัวหน้าห้องและตุลาการ) รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
72
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 085
ชุมนุม เรียนรู้อีสานผ่านผญา รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นายมงคล ประเสริฐสังฆ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 086
ชุมนุม Enjoy reading รับเฉพาะ ม.ต้น
1
25
0
1
นายปริยพล คุนาชน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 087
ชุมนุม ชุมนุมญี่ปุ่น รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นางสาวนลพรรณ สุพรรณพานิชย์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 088
ชุมนุม หุ่นยนต์ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางสาวจิรายุ มนตรี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 089
ชุมนุม science game รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางกมลวรรณพร สิงหามาตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 090
ชุมนุมจิตสาธารณะ & สุนทรียะวิทยา รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นางสาวสุกัญญา สุตตะพันธุ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 091
ชุมนุม เสริมทักษะคณิตศาสตร์ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 092
ชุมนุม เทควันโด รับเฉพาะ ม.ต้น
1
35
0
1
นางสาวนิตยา ประคองชื่อ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 093
ชุมนุม ลองทำข้อสอบวิชาสังคมศึกษา​ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
40
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 094
ชุมนุม เกมส์สำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
40
0
1
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 095
ชุมนุม Conversation club รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
Mr.Steve วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 096
ชุมนุม หุ่นยนต์ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 097
ชุมนุม หุ่นยนต์ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 098
ชุมนุม แต่งกลอนหรรษา รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวศศิ วัฒนปฤดา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 099
ชุมนุม I hear your Voice รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวลลิดา วงษ์บุตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 100
ชุมนุม การท่องเที่ยว รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 101
ชุมนุม กีฬาแบดมินตัน รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นายสุภาพ สาขา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 102
ชุมนุม นักอ่าน รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 103
ชุมนุม ไม้ใบ ไม้ประดับ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นายภัทรภณ เตืองพลกรัง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 104
ชุมนุม คนชอบคณิตศาสตร์ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
25
0
1
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 105
ชุมนุม Advanced Critical Thinking and Discussion รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
25
0
1
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 106
ชุมนุม เหตุบ้านการเมือง รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 107
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียนฝ่ายบริหาร)
1
55
0
1
นางสาววิภารัตน์ บุญเขื่อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 108
ชุมนุม ออนไลน์คลายเครียด รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางชญานิศวร์ หลานวงษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 109
ชุมนุม รักษ์แนะแนว รับเฉพาะ ม.6
1
20
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 110
ชุมนุม เทนนิส รับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
1
40
0
1
นางสาวสาริศา ทำใหม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.1
พ 20214
ฟุตซอล
1
36
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
อ 20204
ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1
1
35
0
2
นางสาวชุดากาญจน์ ปะการะสังข์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.2
พ 20210
เทเบิลเทนนิส
1
42
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
ว 20206
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
1
35
0
2
นางสาวสุกัญญา สุตตะพันธุ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
ศ 20203
สร้างสรรค์สีโปสเตอร์
1
40
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20222
งานเขียนแบบ
1
41
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
พ 20218
วอลเลย์บอล
1
46
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ศ 20204
การปฏิบัติดนตรีไทย
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1
20
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1
15
0
3
นายสุภาพ สาขา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2
20
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
3
35
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 31255
เทคโนโลยีกับการถ่ายภาพ
1
35
0
3
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.4
จ 30202
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
1
35
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ญ 30202
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
1
35
0
2
นางสาวนลพรรณ สุพรรณพานิชย์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ท 31214
หลักภาษาไทย
1
35
0
2
นางสาวศศิ วัฒนปฤดา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
พ 30207
แบดมินตัน
1
35
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 30203
สารเคมีในชีวิตประจำวัน
1
35
0
2
นายดวง สัจจโภชน์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 30208
การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
1
35
0
2
นางสาวจิรายุ มนตรี วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
1
35
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
2
35
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
3
35
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้ายวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
1
35
0
4
นายพลากร คำขวาวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31221
เคมี 1
2
35
0
4
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
3
35
0
4
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
1
35
0
3
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
2
35
0
3
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์วันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
3
35
0
3
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.4
ศ 30202
นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
1
35
0
2
นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ศ 30213
ดนตรีกับชีวิต
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ส 31223
พลเมืองดี
1
35
0
2
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์วันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.4
อ 31205
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
1
35
0
2
Ms.Rechel วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
1
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
3
36
0
3
นายนนทิช กุลวิเศษ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1
35
0
3
นางนิตยา โชติการณ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2
35
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
3
36
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพุธคาบเรียนที่ 3
ม.5
ง 30224
งานช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30254
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลงานที่เป็นพอร์ตโฟลิโอ(Portfolio)
1
35
0
2
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ง 30271
งานประดิษฐ์ปักด้วยมือ
1
35
0
2
นางสาวภัชนี ศรีสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 32257
ภาพยนตร์สั้น
1
35
0
3
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
จ 30204
ภาษาจีนพื้นฐาน 4
1
35
0
2
นายเอกดำรง วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.5
ญ 30204
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4
1
35
0
2
นางสาวนลพรรณ สุพรรณพานิชย์ วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ท 32211
การอ่านตีความ
1
35
0
2
นายเกรียง นาค-อก วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
1
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
2
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
3
36
0
4
นายกำพล ศิริชา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32223
เคมี 3
1
35
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
2
35
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
3
36
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
1
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
2
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
3
36
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30203
ดนตรีไทยท้องถิ่น
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30205
วาดเส้นสร้างสรรค์
1
35
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ศ 30206
นาฏศิลป์สากล
1
35
0
2
นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30207
ปฏิบัติดนตรีสากล
1
35
0
2
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ศ 30214
จิตวิทยาดนตรี
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ส 32283
โลกร่วมสมัย
1
35
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
อ 32206
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
1
35
0
2
Ms.Jane วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ค 30207
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7
1
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ค 30207
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7
2
37
0
3
นายนนทิช กุลวิเศษ วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.6
ค 30207
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7
3
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ง 30254
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลงานที่เป็นพอร์ตโฟลิโอ(Portfolio)
1
35
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
จ 30206
ภาษาจีนพื้นฐาน 6
1
35
0
2
นายเอกดำรง วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ญ 30206
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6
1
35
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ท 33218
สัมมนาภาษาไทย 2
1
35
0
2
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30205
มวยไทย
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30213
เซปัคตะกร้อ
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
พ 30218
วอลเลย์บอล
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
1
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
2
37
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
3
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33225
เคมี 5
1
35
0
4
นายดวง สัจจโภชน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33225
เคมี 5
2
37
0
4
นายดวง สัจจโภชน์ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33225
เคมี 5
3
35
0
4
นายดวง สัจจโภชน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33245
ชีววิทยา 5
1
35
0
3
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33245
ชีววิทยา 5
2
37
0
3
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33245
ชีววิทยา 5
3
35
0
3
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ศ 30201
ดนตรีไทยกับชีวิต
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ศ 30210
สังคีตนิยม
1
35
0
2
นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันจันทร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ส 33222
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1
35
0
2
นายสังเวียน จรเกษ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.6
อ 30232
ไวยากรณ์อังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อ
1
35
0
2
นางสาวชุดากาญจน์ ปะการะสังข์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
อ 33206
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
1
35
0
2
Mr.Felix วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4